Przepisy i prawo budowlane oraz OW sygnalizują o konieczności okresowych kontroli i sprawdzania stanu technicznego obiektów co najmniej:

Raz w roku :

  • instalacji gazoweej
  • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) oraz
  • samego obiektu w aspekcie jego przydatności i estetyki

Co pięć lat:

  • instalacji elektrycznej, co do jej sprawności i zabezpieczeń, oporności izolacji i ochrony od porażeń oraz jej uzimień i aparatów
  • instalacji piorunochronnej ( jeśli jest wymagana i zainstalowana).

Kontrole okresowe nie są tożsame z czyszczenien przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w okresach ich użytkowania, gdyż w obiektach gdzie odbywają się procesy spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego z przewodów dymowych i spalinowych usuwa się zanieczyszczenia co najmniej:

  • raz na trzy miesiące - przy opalaniu paliwem stałym
  • raz na sześć miesięcy - przy opalaniu paliwem płynnym i gazowym.